Sự hình thành liên kết trong phân tử ankan

Ở ankan, các nguyên tử cacbon đều ở trạng thái lai hóa sp3. Mỗi nguyên tử cacbon nằm ở tâm tứ diện mà 4 đỉnh là các nguyên tử H hoặc C, liên kết C – C, C – H đều là liên kết σ với độ dài liên kết C – C bằng 154 pm, liên kết C – H bằng 109 pm, các góc hóa trị đều gần như nhau và bằng 109,50.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here