PHƯƠNG PHÁP QUI ĐỔI

Ví dụ 1: Cho 8,16 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 vào phản ứng hết với...

BÀI VIẾT MỚI