Clo tác dụng với sắt

Dây sắt cháy trong lọ khí clo (Sắt tác dụng với khí clo) https://www.youtube.com/watch?v=sDEe7XTdZ7s

Sắt cháy trong khí oxi

https://www.youtube.com/watch?v=xX7dGBnbTPc

BÀI VIẾT MỚI